Salgs- og kjøpsbetingelser

Salgs- og kjøpsbetingelser

Salg av billetter foretas av Nordland Teater, Rådhusalleen 6, 8622 Mo i Rana, org nr. 930743437 (AS Nordland Teater) på vegne av arrangøren av den forestilling den solgte billetten gjelder.


Henvendelser til Nordland Teater kan gjøres via e-post til marked@nordlandteater.no og på tlf. (+47) 75 13 48 50.


Arrangøren, enten det er Nordland Teater eller annen arrangør, er ansvarlig for gjennomføringen av det arrangement billetten gjelder og billettkjøperens avtalepart. Hvem som er arrangør går frem av markedsføringen og informasjon på Nordland Teater sin hjemmeside og den kjøpte billetten.


Nordland Teater benytter seg av Eventim sitt billettkjøpsystem via deres partner CTS Eventim & Co. KGaA, Contrescarpe 75 A, 28195 Bremen, Tyskland, men forestår billettsalget gjennom Nordland Teater sin hjemmeside.


For å foreta kjøp på nordlandteater.no må du gjøre følgende:


1) Søk og finn billett(er)


2) Les arrangementsbeskrivelse og regler for arrangementet


3) Logg inn hvis billettkjøper allerede er kunde. Nye kunder opprettes enkelt i systemet


4) Velg leveringsform


5) Tast inn kundeopplysninger


6) Velg antall plasser, priskategori og betalingsform


7) Godkjenn Nordland Teaters salgsbetingelser.


8) Kontrollér at alle opplysninger er korrekte


9) Godkjenn kjøpet


En ordrebekreftelse kan nå sees på skjermen, og du vil i løpet av få minutter motta kvittering via e-post. I motsatt fall ber vi deg ta kontakt med Nordland Teater eller Eventim.

Ordrebekreftelsen

Ordrebekreftelsen skal nøye gjennomgås og eventuelle feil og mangler må meldes via e-post marked@nordlandteater.no uten ugrunnet opphold, og senest innen 3 virkedager fra ordrebekreftelsen kom fram.

Billettkjøperen

Billettkjøperen er den personen som har gjennomført billettkjøpet som angitt foran, og dermed juridisk og økonomisk ansvarlig for samtlige billetter kjøpet gjelder.

Levering

Nordland Teater kan sende billetter både i inn- og utland. Hvis billettkjøperen har valgt standard post som leveringsmetode, sendes billettene som standard post, og de vil normalt være hos billettkjøperen innen 7 virkedager etter kjøpet. For billetter som sendes til utlandet, må det forventes en leveringstid på opptil 14 dager. Billettene sendes til billettkjøperen med alminnelig standardbrev til den adressen billettkjøperen har opplyst ved kjøpet.


Eventims strekkodesystem sikrer at den billetten billettkjøperen mottar ikke kan kopieres eller på annen måte forfalskes. Det er derfor ikke nødvendig å sende brevet rekommandert, og Billettkjøperen behøver ikke å være på oppgitt adresse når billettene kommer med posten. Bemerk at det kan forekomme lengre leveringstid ved særskilte arrangement. Billettkjøperen mottar alltid en e-post når billettene er sendt.


Dersom det er kjøpt billett som "Print@Home", mottar billettkjøperen billetten på e-post hurtigst mulig etter kjøpet. Dersom e-posten med billettene ikke er mottatt innen 24 timer etter gjennomført kjøp, må billettkjøperen uten ugrunnet opphold kontakte Nordland Teater via e-post eller telefon. Dreier det seg om billetter som skal brukes samme dag, kan billettkjøperen medbringe gyldig legitimasjon til Nordland Teater, som vil finne frem de aktuelle billetter.


Dersom det er valgt "mobilbillett" som leveringsform, vil billettkjøperen finne en link på ordrebekreftelsessiden der billettene kan lastes ned. I ordrebekreftelsen, som mottas kort tid etter kjøpet, vil det også være en lenke til billettkjøperens ordreoversikt hvor mobilbillettene kan lastes ned.


Dersom billettene ikke lastes ned fra ordrebekreftelsen eller ordrebekreftelse ikke mottas på e-post, kan billettkjøperen alltid logge inn på «min side» på www.nordlandteater.no og finne ordren der. Er det problemer med å finne ordren så kan Nordland Teater kontaktes på (+47) 75 13 48 50 eller marked@nordlandteater.no.

Betaling

Alle priser er inklusiv moms, skatter og serviceavgift, men eksklusiv leveringsomkostninger og andre gebyrer. Disse omkostningene fremgår separat, og som en del av det samlede beløpet under ordreprosessen før betalingen gjennomføres.


Billettkjøperen kan betale for billettene med Visa og Mastercard eller VIPPS. All kommunikasjon mellom billettkjøperen og Nordland Teaters billettsystemleverandør Eventim foregår kryptert.


Ved betaling med Mastercard eller Visa, håndteres betalingen av billettsystemleverandør Eventim, via deres partner CTS Eventim & Co. KGaA, Contrescarpe 75 A, 28195 Bremen, Tyskland, som er et søsterselskap til Eventim.


Billettprisen inkludere alltid en serviceavgift, denne avgiften utgjør for tiden min. NOK 20 per billett, men varierer i forhold til prisen på billetten.


Leveringsomkostningene avhenger hvor billetten skal sendes til.

Avlysning

Et arrangement regnes som avlyst dersom arrangøren ikke i det vesentlige gjennomfører det arrangementet den kjøpte billetten gjelder for. Mindre vesentlige endringer i programmet for arrangementet (som f eks. endringer i medvirkende på scenen) eller endret spillested, flytting av arrangement til annen dato o.l., regnes ikke som avlysning av arrangementet og gir ikke rett til refusjon. Arrangementet regnes ikke som avlyst dersom arrangementet avlyses, hindres eller vesentlig vanskeliggjøres av en force majeure-situasjon, inkludert f.eks. krig, naturkatastrofer, brann, vannskader, virusangrep, epidemier, pandemier, smittefare, offentlige pålegg eller anbefalinger og andre uforutsette forhold som den ansvarlige arrangøren ikke kan forhindre uten å måtte treffe uforholdsmessig tyngende eller kostbare tiltak.


Billettkjøperen er kjent med at Helsemyndighetene har informert om at Norge for tiden er utsatt for smitte av covid -19 og annen patogen organisme eller smitte. Billettkjøperen erkjenner at dette kan medføre økt risiko for at arrangøren må flytte arrangementer til en annen dato uten at dette gir rett til refusjon.


Ved avlysning refunderes selve billettprisen og ikke serviceavgift, leveringsavgift og ev. andre booking og/eller administrasjonsomkostninger.


Det er den enkelte arrangør som er økonomisk og juridisk ansvarlig for å refundere billettprisen ved avlysninger, dersom det er grunnlag for refundering etter vedkommende arrangørs salgs- og leveringsvilkår. Selve refunderingen foretas av Nordland Teater på vegne av og kun etter instruks fra Arrangøren. Refunderingen gjøres til det kortet som ble brukt til kjøp av billettene. Nordland Teater kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for refusjon dersom arrangøren skulle gå konkurs eller av andre grunner ikke kunne tilby refusjon.

Spesielt om COVID-19 mv og smitteverntiltak mv.

Ansvaret for å oppfylle de krav, pålegg, anbefalinger og retningslinjer fra relevante myndigheter om smitteverntiltak mv som gjelder for teaterets virksomhet som formidler av billetter påligger Nordland Teater. Ansvaret for å oppfylle slike krav mv når det gjelder gjennomføring av selve arrangementet påligger vedkommende arrangør.


Iverksetting av beskyttelses- og smittevernstiltak, samt overholdelse av offentlige myndigheter krav, pålegg, anbefalinger og retningslinjer, utelukker ikke risiko for smitte av coronavirus (COVID-19) eller annen patogen organisme eller smitte hos arrangementsdeltagere. Enhver deltakelse i et arrangement skjer på egen risiko, og det kan ikke senere fremsettes krav mot Nordland Teater eller den ansvarlige arrangør i tilfelle smitte med coronavirus (COVID-19) og/eller annen patogen organisme eller smitte.

Nordland Teaters ansvar

Nordland Teater påtar seg ikke noe ansvar overfor billettkjøperen, med unntak av det som går frem av disse salgs- og leveringsvilkår og ufravikelig lovgivning. Nordland Teaters ansvar er begrenset til den betalte serviceavgiften, og ikke i noe tilfelle for indirekte tap eller følgeskader så som reise- og oppholdsutgifter, inkludert ødeleggelser av data.


Som billettformidler har Nordland Teater ikke ansvar for billettkjøpers tap som følge av arrangørens konkurs, betalingsinnstilling, avlysning av arrangement eller som følge av andre eventuelle mangler ved arrangementet. Heller ikke forhold som skyldes billettsystemleverandøren, postombæringen eller nettleverandør.


Nordland Teater tar heller ikke ansvar for feil i opplysninger om priser og arrangementer.

Reklamasjon og klage

Enhver form for reklamasjon som gjelder gjennomføringen av det arrangementet billetten gjelder for eller deltakelse på arrangementer, kan rettes direkte til Nordland Teater. Slike henvendelser sendes til marked@nordlandteate.no med konkret beskrivelse av de forhold henvendelsen gjelder med opplysning om arrangementets navn, dato, antall deltakere og hvem som kjøpte billettene og opplysninger om arrangørens e-postadresse.


Alle henvendelser som gjelder selve arrangementet vil Nordland Teater, på vegne av billettkjøperen, ta videre opp med vedkommende arrangør som er Billettkjøperens avtalepart.


Dersom reklamasjon ikke fremsettes til Nordland Teater innen rimelig tid, og senest innen 10 virkedager fra det tidspunkt billettkjøperen ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter reklamasjonen bygger på, bortfaller billettkjøperens rettigheter.

Forbehold

Nordland Teater forbeholder seg retten til å endre på plasstildelingen innenfor samme billettkategori, samt flytting til en annen kategori mot å utbetale deg en eventuell prisdifferanse.

Vedtakelse

Ved å godkjenne kjøpet av billetter på www.nordlandteater.no bekrefter billettkjøperen å ha lest og vedtatt disse Salgs- og leveringsvilkår som bindende for billettkjøper.

Lovvalg og tvister

Ved å godkjenne kjøp av billettene i Eventim sitt billettkjøpesystem vedtar billettkjøperen at uenighet om disse salgs- og leveringsvilkår og avtalen om kjøp av billetter avgjøres ved Oslo tingrett i medhold av disse Salgs- og leveringsvilkår, med mindre ufravikelige regler medfører noe annet.